Algemene voorwaarden

Download PDF Algemene voorwaarden

Plandit B.V.
Plandit B.V biedt een -betaald- online studieplansysteem voor leerlingen en hun verzorgers dat een methode aanreikt hoe huis-en leerwerk te plannen. Door het regelmatig invoeren van huiswerkgegevens, cijferreeksen en de relatieve zwaarte van schoolonderzoeken en proefwerken calculeert Plandit, en biedt een hierop afgestemd en individueel te volgen leerprogramma aan. Het online studieplansysteem Plandit is een geregistreerd dienstmerk. Lees en accepteer voorafgaande gebruikmaking van Plandit online studieplansysteem onderstaande algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1.TERMINOLOGIE:
1.1
In deze algemene voorwaarden, (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: Contract: de overeenkomst tot gebruikmaking van de aangeboden faciliteiten bestaande uit de online dienstverlening, het studieplansysteem van Plandit B.V.; Deze overeenkomst laat zich kwalificeren als een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 lid 1 BW; Contractant/opdrachtgever: de met de ouderlijke zorg belaste ouder of voogd, verzorger, school of andere instantie die het contract afsluit met Plandit B.V.; Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van het online studieplansysteem van PlanditB.V./opdrachtnemer; Schriftelijk: hieronder wordt verstaan feitelijke briefwisseling- niet digitale communicatie-; Aanbod en aanvaarding: zoals deze in juridische zin worden begrepen ex. Artikel 6:217BWe.v; Goed Huisvaderschap/Huisregels/ goed internetgebruik: men dient respect te tonen voor opdrachtnemer, de wet en de belangen van alle gebruikers, c.q. zich te gedragen als een zorgvuldig en verantwoordelijk internetgebruiker. Onrechtmatigheden zijn bijvoorbeeld misleidende of valse informatie verstrekken, virusverspreiding, misbruik van de intellectuele eigendomsrechten van Plandit B.V of door Plandit ingeschakelde derde(n).

2.TOEPASSELIJKHEID:
2.1
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle, binnen en buiten Nederland tot stand gekomen aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Plandit B.V. hierna te noemen Plandit;
2.3
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Plandit, voor de uitvoering waarvan door Plandit derden dienen te worden betrokken, zie 2.5;
2.4
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Plandit en Contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling of bepalingen in acht worden genomen, met inachtneming van de considerans hierboven;
2.5
Door met Plandit een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem/haar gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op de overeenkomst uitsluitend de door Plandit gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn. Bij uitzondering kan terstond voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk worden afgeweken op aanvraag van die wederpartij.

3.TOTSTANDKOMING EN BEEINDIGING OVEREENKOMST:
3.1
E-mailberichten van Plandit aan de Contractant of Gebruiker worden geacht ontvangen te zijn binnen een werkdag;
3.2
Alle door Plandit gedane aanbiedingen en offertes gelden individueel en vrijblijvend tot de aanvaarding en bevestiging ervan per E-mail, of schriftelijk door contractant. De overeenkomst komt tot stand nadat Contractant het E-mailbericht van Plandit heeft bereikt dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen;
3.3
Desondanks heeft Contractant het recht kosteloos van de overeenkomst af te zien en wel binnen 7 werkdagen na de sluitingsdatum van de overeenkomst;
3.4
Contractant is gehouden alle relevante en gevraagde gegevens in aanbiedingen en/of offertes juist, ondubbelzinnig en zorgvuldig aan Plandit te verstrekken alsmede een werkend E-mailadres waar hij te bereiken is;
3.5
Wijzigingen van opdrachten binden Plandit slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Plandit zijn bevestigd;
3.6
Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen;
3.7
De overeenkomst kan door opdrachtnemer terstond worden opgezegd indien: de Gebruiker zich- na waarschuwing- wederom niet houdt aan de huisregels en/of zich niet gedraagt als een goed internetgebruiker; Gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Plandit niet respecteert of misbruikt; Contractant bewust onjuiste gegevens heeft aangeleverd; Contractant na de tweede aanmaning nog steeds in verzuim is met betalen, zie artikel 4.5;
3.8
Indien Contractant de overeenkomst met Plandit wenst the beëindigen dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 (één) maand gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop door Plandit de schriftelijke kennisgeving van de beëindiging, is ontvangen.
3.9
Als Contractant de overeenkomst ontijdig opzegt is hij toch gebonden aan bovenstaande termijn voor wat betreft de betalingsplicht voor de resterende termijn(en);

4. BETALINGEN& RESTITUTIE:
4.1
Betalingen dienen bij vooruitbetalingen in Euro te worden voldaan per automatische machtiging. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, gaat contractant tevens akkoord met het gegeven dat Plandit de bedragen voor gebruik van het online digitale plansysteem Plandit automatisch zal afschrijven van de rekening van de contractant;
4.2
Plandit zal op aanvraag de facturen per E-mail aan Contractant versturen;
4.3
Plandit zal haar facturen voor het gebruik van het online studieplansysteem Plandit incasseren op of omstreeks de 30e van de maand voorafgaand aan het gebruik van het onlinestudieplansysteem Plandit. Na inschrijving zullen het aantal weken resterend tot de 30 e van de maand bepalend zijn voor het bepalen van de hoogte van de incasso. Daarbij geldt dat voor een week of voor een gedeelte van een week een bedrag afgeschreven zal worden van € 1,25 met een maximum van € 4,95 per maand; Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er immer voldoende middelen op het in de overeenkomst genoemde bankrekeningnummer staan voor het goed doen verlopen van de betalingen. Er geldt een fatale termijnverloop, derhalve rechtstreeks verzuim indien betaling om welke reden dan ook niet lukt; Plandit rekent wettelijke rente en administratiekosten van Euro 2,50 als opdrachtgever na een elektronische aanmaning nog steeds in verzuim blijft. In dat geval ontvangt opdrachtgever een met deze kosten verhoogde laatste schriftelijke aansporing tot betaling. Als deze uitblijft wordt de overeenkomst terstond ontbonden, zie artikel 3.7, maar behoudt Plandit zich het recht voor de achterstallige betalingen alsnog te vorderen.

5 GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID EN EXONERATIE:
5.1
Plandit zal zorgvuldig omgaan met de aan haar verstrekte persoonsinformatie en deze niet zonder toestemming van de contractant aan derden overdragen;
5.2
Contractant is verantwoordelijk voor goed gebruik van het online studieplansysteem Plandit door de gebruiker. Zowel contractant als Gebruiker dienen als goed huisvader om te gaan met het online studieplansysteem Plandit;
5.3
Plandit is/biedt een online studieplansysteem aan, een hulpmiddel bij het plannen van huiswerk van scholieren die het middelbaar onderwijs, MBO, HBO volgen, of andersoortig onderwijs met huiswerkopdrachten. Door het regelmatig (dagelijks) invoeren van huiswerkgegevens, cijferreeksen en de relatieve zwaarte van schoolonderzoeken en proefwerken calculeert Plandit, en biedt een hierop afgestemd en individueel te volgen leerprogramma aan;
5.4
Het Plandit-systeem vervangt echter nooit het huiswerk zelf!;
5.5
Het systeem biedt voorts geen vervanging voor al dan niet door instanties verplicht gebruik van andere systemen zoals schoolagenda's of eigen digitale plansystemen. Het is/blijft de verantwoordelijkheid van Contractant en Gebruiker om aan zijn/haar/hun overige (schoolse)verplichtingen te voldoen;
5.6
In het geval van tegenstrijdige opvattingen van personen of instanties met de adviezen van Plandit dient de Gebruiker zich zo spoedig mogelijk te wenden tot zijn wettelijk vertegenwoordiger, mentor, en Plandit om de tegenstrijdigheid kenbaar te maken. Plandit ontvangt in dat geval graag onverwijld een E-mail van dit feit zodat er oplossingsgericht kan worden geholpen. Door dit na te laten doen Contractant en Gebruiker afstand van het recht zich op het tegenstrijdige advies te beroepen;
5.7
Het gebruik van het online studieplansysteem Plandit geeft nimmer garanties voor het tegengaan van doubleren, het overgaan van Gebruiker of het behalen van het diploma door de Gebruiker. Plandit kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch voor wanprestatie noch voor onrechtmatige daad i.v.m. tegenvallende resultaten, verwachtingen, onwenselijke gevolgen door foutieve invoer van gegevens, data, of kwijt raken van gegevens en/of lichtvaardige omgang met het systeem door gebruiker;
5.8
De verplichtingen van Plandit reiken derhalve niet verder dan dat zij zich moet inspannen het systeem online te houden en op gezette tijden het noodzakelijke onderhoud te plegen;
5.9
Dit onderhoud aan het online digitale studieplansysteem zal zoveel als mogelijk ’s nachts en ’s morgens worden uitgevoerd. Contractant heeft geen recht op restitutie of op welke vergoeding dan ook, bij het niet online zijn van Plandit. Gebruiker dient regelmatig back-ups of uitdraaien te maken in verband met bovenstaande onderhoudsplicht.

6 KLACHTRECHT, TOEPASSELIJK RECHT, FORUMKEUZE:
6.1
Onderhavige voorwaarden kunnen altijd worden herzien. De versie zoals Contractant deze heeft gezien en aanvaard regelt de rechtsverhouding;
6.2
Indien de Contractant of de Gebruiker een klacht heeft over de dienstverlening van Plandit moet deze hem schriftelijk bij hem neerleggen binnen twee weken, om de laatste de kans te geven tot respons en/of een redelijke oplossing te bieden van de klacht/het geschil, op straffe van verval van het vorderingsrecht, zie 6.5;
6.3
Op deze overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing, tenzij, het buitenlandse recht ook van toepassing is. Uitsluitend in die gevallen wordt voor uitleg van onderhavige voorwaarden als secundaire rechtsbron aangewezen de Principles of European Contract Law, http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL engelsk/engelsk_partI_og_II.htm
6.4
Indien juist en tijdig gebruik is gemaakt van het klachtrecht maar dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, wijzen partijen de rechtbank Alkmaar aan ter beslechting ervan.